Top

بیماران و همکاران گرامی
کلینیک آریتمی تهران به عنوان اولین مرکز آریتمی ایران در سال 1381 تاسیس شد.در طی سالها با تلاش شبانه روزی
و با تعهد علمی به ارائه بهترین و جدیدترین روش های درمانی، تعهد اخلاقی به ارائه مناسب ترین روش درمانی برای هر بیمار و تلاش
در گسترش آگاهی های عمومی و تخصصی در زمینه آریتمی های قلبی، نام کلینیک آریتمی تهران
توانست اعتماد و پشتیبانی بیماران گرامی وهمکاران ارزشمندمان در سراسر کشور را کسب کند
کلینیک آریتمی تهران در سال 1399 به کار خود پایان داد و پزشکان آن در نقاط دیگر، فعالیت خود را ادامه دادند
لطفا برای ویزیت هریک از پزشکان به کلینیک خود آنها مراجعه کنید
اما مراقب سوء استفاده از نام کلینیک آریتمی تهران برای سودجویی از اعتبار و سابقه ارزشمند آن باشید
دکتر سعید اورعی